แนวคิดเกี่ยวพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค พฤติกรรมผู้บ […]

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภค

นราภรณ์ ใจคำลือ (2551) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยในการตัดสินใจเ […]

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยประชากรศาสตร์ (2)

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยประชากรศาสตร์ ปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ

กัลยกร หุนาปเทศ (2555) ศึกษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบ […]

แนวคิดเกี่ยวกพับพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค

ธงชัย ชูสุ่น (2556) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อเลือกซื […]

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยประชากรศาสตร์ต่อการตัดสินใจซื้อ

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค

ณัฏฐ์ชิสา อัฐศักดิ์ (2558) ศึกษาเรื่อง การเลือกซื้อสินค […]

แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

การตัดสินใจ หมายถึง การพิจารณาโดยใช้ข้อมูลหลักการและเหต […]

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภค

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภค

คอนโดมิเนียม หมายถึง ห้องชุดของโครงการต่าง ๆ ที่มีการก่ […]

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของผู้บริโภค

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของผู้บริโภค

ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สินค้าเครื่องสำอางที่มีการจำหน่ายผ่าน […]

แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการคัดเลือกที่ และประโยชน์สูง […]

แนวคิดด้านการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

แนวคิดด้านการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

แนวคิดด้านการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ต้องมีการกำหนดหรื […]

1 2