BLOG

  • All
  • ความรู้ทั่วไป
  • บทความ
  • พระคเณศ (พระพิฆเนศ)
  • พระพุทธศาสนา
  • เรื่องอื่น ๆ ทั่วไป
  • แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
  • แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์
  • โหราศาสตร์

แนวคิดและอิทธิพลที่เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การสื่อสารก […]

แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์

ประชากรศาสตร์ (Demography) หมายถึง วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกั […]

องค์พระเสี่ยงทาย

การเสี่ยงทายที่เป็นที่รู้จักและนิยมเชื่อถือกันมาก คือ “ […]

น้ำพุทธมนต์

น้ำกับความสัมพันธ์ทางด้านศาสนาเชื่อว่า “น้ำ” เป็นสัญลัก […]

การทำบุญพระตามกำลังวันเกิด การปล่อยนก ปล่อยปลา ปล่อยเต่า

การทำบุญพระตามกำลังวันเกิด การทำบุญพระตามกำลังวันเกิด เ […]

การสะเดาะเคราะห์

การสะเดาะเคราะห์เป็นการทำให้เคราะห์หมดไป ตามคำอธิบายในพ […]

เจ้าพ่อหลักเมืองและข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับความนับถือ

“เจ้าพ่อ” ในความหมายของสังคมโดยทั่วไปจะหมายถึง ผู้เป็นใ […]

เทพารักษ์ประจำหลักเมือง

พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระกาฬไชยศรี เจ้าพ่อเจตคุปต์ […]

กาลามสูตรกังขานิยฐาน ๑๐ วิธีปฏิบัติในเรื่องที่ควรสงสัย หรือหลักความเชื่อ ทรงตรัสแสดงไว้ ณ เกสปุตตะนิคม

กาลามสูตรนี้บรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายมักไม่นิยมแสดงให้แ […]

ศรัทธา ๔ ความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผล

ในปัจจุบัน พิธีกรรมเกี่ยวกับการสะเดาะเคราะห์ แก้กรรม ทำ […]

คำสอนในเครื่องประกอบพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ของชาวไทยเขมรสุรินทร์

ในพิธีกรรมการสะเดาะเคราะห์ของชาวไทยเขมรสุรินทร์ที่มีควา […]

อิทธิพลของโหราศาสตร์ต่อการตัดสินใจและการสร้างความชอบธรรมทางการเมือง

โหราศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งที่มีบทบาทและมีอิทธิพลต่อกระบวนก […]

ความเชื่อโหราศาสตร์ต่อวิถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน

สังคมไทยได้มีการนำเอาวิชาโหราศาสตร์มาใช้เป็นหลักในการวา […]

การพยากรณ์เหตุการณ์ชาตาเมือง 10 ยุค

การพยากรณ์จากดวงเมืองที่ว่า 150 ปี จะมีการเปลี่ยนแปลงกา […]

ความหมายของฤกษ์ยาม ฤกษ์มงคล ฤกษ์ยามดี ฤกษ์ดี

การประกอบพิธีกรรมอันเป็นงานมงคลต่าง ๆ เช่น การแต่งงาน ก […]

ความหมายและคำทำนายเลข 21 ตัว (หลักการทำนายเลข 7 ตัว)

เลข 0 หมายถึง มฤตยู หรืออีกความหมายคือ แปลก ๆ ใหม่ ๆ เก […]