อิทธิพลที่มีต่อสถานการณ์การตัดสินใจซื้อ

แนวคิด ความหมาย ของการตัดสินใจซื้อ และอิทธิพลด้านสถานการณ์ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อ

ความหมายของการตัดสินใจซื้อ กมล ชัยรัตน์ (2558) ได้กล่าว […]

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4)

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมหรืออาคารชุด

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาคาร […]

แนวคิดเกี่ยวปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดฃ

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด

แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด กล่าวได้ว่า เครื่องทั้ง 4 ประ […]

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม อาคารชุดของผู้บริโภค

ธนาวุฒิ เขียวรอด (2553) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการ […]

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยประชากรศาสตร์ (2)

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยประชากรศาสตร์ ปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ

กัลยกร หุนาปเทศ (2555) ศึกษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบ […]

แนวคิดเกี่ยวกพับพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค

ธงชัย ชูสุ่น (2556) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อเลือกซื […]

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (3)

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่ใช้ส […]

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยประชากรศาสตร์ต่อการตัดสินใจซื้อ

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค

ณัฏฐ์ชิสา อัฐศักดิ์ (2558) ศึกษาเรื่อง การเลือกซื้อสินค […]

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยประชากรศาสตร์ ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

ลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ ที่แต […]

แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

การตัดสินใจ หมายถึง การพิจารณาโดยใช้ข้อมูลหลักการและเหต […]

1 2