แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (5)

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

นิยามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยส่วนประสมทางการ […]

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)

แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)

นิยามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ส่วนป […]

แนวคิดปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ปัจจัยที่เป็นตัวแปรต้ […]

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภค

นราภรณ์ ใจคำลือ (2551) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยในการตัดสินใจเ […]

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4)

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมหรืออาคารชุด

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาคาร […]

แนวคิดเกี่ยวปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดฃ

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด

แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด กล่าวได้ว่า เครื่องทั้ง 4 ประ […]

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (3)

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่ใช้ส […]

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยประชากรศาสตร์ต่อการตัดสินใจซื้อ

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค

ณัฏฐ์ชิสา อัฐศักดิ์ (2558) ศึกษาเรื่อง การเลือกซื้อสินค […]

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห […]

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์

แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์

สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หมายถึง สังคมออนไลน์ที่ […]

1 2 3