ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (2)

แนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

วรวิทย์ ประสิทธิ์ผล (2557)[i] กล่าวถึง ขั้นตอนการตัดสิน […]

ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

แนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

ลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันทร์ (2558)[i] กล่าวถึง การตัดสินใจ […]

เหตุผลในการตัดสินใจซื้อ

แนวคิดเหตุผลในการตัดสินใจซื้อ

ความหมายของการตัดสินใจ การตัดสินใจ หมายถึง การที่ผู้บริ […]

การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค

แนวคิดเกี่ยวกับตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค

ความหมายของการตัดสินใจซื้อ การตัดสินใจซื้อ (Buying Deci […]

แนวคิดเกี่ยวพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค พฤติกรรมผู้บ […]

ปัจจัยประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค

ปัจจัยประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค

องค์ประกอบของประชากรศาสตร์ หมายถึง คุณลักษณะของประชากรใ […]

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภค

นราภรณ์ ใจคำลือ (2551) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยในการตัดสินใจเ […]

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4)

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมหรืออาคารชุด

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาคาร […]

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม อาคารชุดของผู้บริโภค

ธนาวุฒิ เขียวรอด (2553) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการ […]

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยประชากรศาสตร์ (2)

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยประชากรศาสตร์ ปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ

กัลยกร หุนาปเทศ (2555) ศึกษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบ […]

1 2 3