การศึกษาเกี่ยวกับตราสินค้า

การศึกษาเกี่ยวกับตราสินค้า

ปัจจัยตราสินค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อจิวเวลรี่ของผ […]

การสื่อสารตราสินค้า

การสื่อสารตราสินค้า และการสร้างคุณค่าตราสินค้า

การสื่อสารตราสินค้า (Brand Communication) การเปิดรับการ […]

ลักษณะของตราสินค้าที่ดี

ลักษณะของตราสินค้าที่ดี และเป้าหมายในการสร้างตราสินค้า

ลักษณะของตราสินค้าที่ดี ตราสินค้าที่ดีมีลักษณะสำคัญหลาย […]

แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างตราสินค้า (2)

แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างตราสินค้าในยุคเศรษฐกิจใหม่

ส่วนใหญ่ทฤษฎีในการสร้างตราสินค้าได้มีการพัฒนามาจากองค์ก […]

แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างตราสินค้า

แนวคิดและความหมายเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้าและการสร้างตราสินค้า

แนวคิดและความหมายเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า คุณค่าตราสินค […]

ความแตกต่างของตราสินค้าที่ผู้บริโภครับรู้ได้

ความแตกต่างของตราสินค้าที่ผู้บริโภครับรู้ได้

ความแตกต่างของตราสินค้าที่ผู้บริโภครับรู้ได้นี้อาจเกี่ย […]

ประเภทของตราสินค้า

ประเภทของตราสินค้าที่ใช้กันอยู่ทั่วไป

ตราสินค้าสำหรับสินค้าที่ใช้กันอยู่ทั่วไป สามารถแบ่งออกเ […]

ประเภทของภาพลักษณ์

แนวคิด ความสำคัญและประเภทของภาพลักษณ์

ความสำคัญของภาพลักษณ์ นักวิชาการกล่าวถึงความสำคัญของภาพ […]

องค์ประกอบของคุณค่าตราสินค้า

แนวคิดและองค์ประกอบเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า

คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย 3 ด้าน[i] ดังนี้ การรู้จักตร […]

1 2 4