แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างตราสินค้า (2)

แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างตราสินค้าในยุคเศรษฐกิจใหม่

ส่วนใหญ่ทฤษฎีในการสร้างตราสินค้าได้มีการพัฒนามาจากองค์ก […]

แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างตราสินค้า

แนวคิดและความหมายเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้าและการสร้างตราสินค้า

แนวคิดและความหมายเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า คุณค่าตราสินค […]

องค์ประกอบของคุณค่าตราสินค้า

แนวคิดและองค์ประกอบเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า

คุณค่าตราสินค้า ประกอบด้วย 3 ด้าน[i] ดังนี้ การรู้จักตร […]

ความหมายและประโยชน์ของคุณค่าตราสินค้า

ความหมายและประโยชน์ของคุณค่าตราสินค้า

ความหมายของคุณค่าตราสินค้า ภารดี ผิวขาว (2559) ได้กล่าว […]

แนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อมโยงตราสินค้า (1)

แนวคิดและความหมายเกี่ยวกับความเชื่อมโยงตราสินค้า

ความหมายเกี่ยวกับความเชื่อมโยงตราสินค้า กัญญวรา ไทยหาญ […]

แนวคิดเกี่ยวกับความไว้วางใจในตราสินค้า (1)

นิยามเกี่ยวกับความไว้วางใจตราสินค้า

นิยามเกี่ยวกับความไว้วางใจตราสินค้า สุรสิทธิ์ อุดมธนวงศ […]

แนวคิดเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า (5)

แนวคิดเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า

นิยามเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า คุณค่า (Value) หมายถึง ผล […]

แนวคิดเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า (4)

แนวคิดเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า

นิยามเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า ปิยะชาติ อิศรภักดี (2559) […]

1 2