ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว

ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว

โดยทั่ว ๆ ไป ความเป็นไปได้ในการเดินทางของนักท่องเที่ยวจ […]

วิธีแก้ไขเครดิตบูโร

วิธีแก้เครดิตบูโร พฤติกรรมการผ่อนชำระหนี้ที่ควรรู้

เพื่อความเข้าใจในเบื้องต้น เรามาทำความเข้าใจในเรื่องของ […]

ความแตกต่างของตราสินค้าที่ผู้บริโภครับรู้ได้

ความแตกต่างของตราสินค้าที่ผู้บริโภครับรู้ได้

ความแตกต่างของตราสินค้าที่ผู้บริโภครับรู้ได้นี้อาจเกี่ย […]

ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (2)

แนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

วรวิทย์ ประสิทธิ์ผล (2557)[i] กล่าวถึง ขั้นตอนการตัดสิน […]

ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

แนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

ลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันทร์ (2558)[i] กล่าวถึง การตัดสินใจ […]

อิทธิพลที่มีต่อสถานการณ์การตัดสินใจซื้อ

แนวคิด ความหมาย ของการตัดสินใจซื้อ และอิทธิพลด้านสถานการณ์ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อ

ความหมายของการตัดสินใจซื้อ กมล ชัยรัตน์ (2558) ได้กล่าว […]

ความหมายของคุณภาพบริการ

แนวคิด ความหมายและประเภทของคุณภาพการบริการ

ความหมายของคุณภาพการบริการ คุณภาพการบริการ หมายถึง การป […]

แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ

แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ ความสำคัญของคุณภาพการบริการ

ความหมายของคุณภาพการบริการ กาญจนา โพนโต (2557) ได้กล่าว […]

เหตุผลในการตัดสินใจซื้อ

แนวคิดเหตุผลในการตัดสินใจซื้อ

ความหมายของการตัดสินใจ การตัดสินใจ หมายถึง การที่ผู้บริ […]

แนวคิดเกี่ยวกับความภักดีต่อตราสินค้า

แนวคิดเกี่ยวกับความภักดีต่อตราสินค้า

ความหมายของความภักดีต่อตราสินค้า ความภักดี คือ การกลับม […]

1 2 9