แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดบูรณาการ

แนวคิดและอิทธิพลที่เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การสื่อสารก […]

แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ

แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ ความสำคัญของคุณภาพการบริการ

ความหมายของคุณภาพการบริการ กาญจนา โพนโต (2557) ได้กล่าว […]

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค

แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค

แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาดใ […]

เครื่องมือและกิจกรรมทางการประชาสัมพันธ์

แนวคิดเกี่ยวกับเครื่องมือและกิจกรรมทางการประชาสัมพันธ์

เครื่องมือและกิจกรรมทางการประชาสัมพันธ์ที่นำมาใช้ในการส […]

กลยุทธ์การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่บริบทตราสินค้าใหม่

แนวคิดเกี่ยวกับแรงกระตุ้นการรับรู้และกลยุทธ์การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่บริบทตราสินค้าใหม่

ความหมายเกี่ยวกับตราสินค้า แบรนด์หรือตราสินค้า หรือยี่ห […]

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (5)

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

นิยามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยส่วนประสมทางการ […]

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)

แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)

นิยามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ส่วนป […]

แนวคิดปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ปัจจัยที่เป็นตัวแปรต้ […]

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภค

นราภรณ์ ใจคำลือ (2551) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยในการตัดสินใจเ […]

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4)

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมหรืออาคารชุด

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาคาร […]

1 2 5