ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว

ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว

โดยทั่ว ๆ ไป ความเป็นไปได้ในการเดินทางของนักท่องเที่ยวจ […]

ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (2)

แนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

วรวิทย์ ประสิทธิ์ผล (2557)[i] กล่าวถึง ขั้นตอนการตัดสิน […]

ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

แนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

ลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันทร์ (2558)[i] กล่าวถึง การตัดสินใจ […]

อิทธิพลที่มีต่อสถานการณ์การตัดสินใจซื้อ

แนวคิด ความหมาย ของการตัดสินใจซื้อ และอิทธิพลด้านสถานการณ์ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อ

ความหมายของการตัดสินใจซื้อ กมล ชัยรัตน์ (2558) ได้กล่าว […]

เหตุผลในการตัดสินใจซื้อ

แนวคิดเหตุผลในการตัดสินใจซื้อ

ความหมายของการตัดสินใจ การตัดสินใจ หมายถึง การที่ผู้บริ […]

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ

ความหมายของพฤติกรรมการซื้อ พฤติกรรมการซื้อ หมายถึง พฤติ […]

การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค

แนวคิดเกี่ยวกับตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค

ความหมายของการตัดสินใจซื้อ การตัดสินใจซื้อ (Buying Deci […]

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค

ฉัตรเมือง เผ่ามานะเจริญ (2562) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเ […]

แนวคิดเกี่ยวพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค พฤติกรรมผู้บ […]

แนวคิดปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ปัจจัยที่เป็นตัวแปรต้ […]

1 2 7