กฎหมายครอบครัว กฎหมายแรงงาน กฎหมายแพ่งที่คุณผู้หญิง ภรรยา ภริยาควรรู้

กฎหมายเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน กฎหมายครอบครัว กฎหมายแรงงาน กฎหมายแพ่งที่คุณผู้หญิง ภรรยา ภริยาควรรู้

กฎหมายเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันจนแยกกันไม่ออก คนที่ไม่ […]

แรงงานต่างด้าว การทำงานในสหรัฐอเมริกา

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุม การจัดส่งคนงาน แรงงานไทย แรงงานต่างด้าว การทำงานในสหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศใหญ่ที่มีความเจริญในทุกด้าน เนื่อ […]

การไปทำงานในสิงคโปร์

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุม การจัดส่งคนงาน แรงงานไทย แรงงานต่างด้าว การไปทำงานในสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์

สิงคโปร์เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีพ […]

การจัดส่งคนงาน แรงงานไทย แรงงานต่างด้าวไปทำงานประเทศญี่ปุ่น

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุม การจัดส่งคนงาน แรงงานไทย แรงงานต่างด้าวไปทำงานประเทศญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศอุตสาหกรรม จึงอาจเป็นแรงดึงดูดแร […]

ขั้นตอนและระบบการจัดส่งแรงงานไทย การไปทำงานของแรงงานไทย ของสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

ขั้นตอนและระบบการจัดส่งแรงงานไทย การไปทำงานของแรงงานไทย ของสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

ระบบการรับแรงงานต่างชาติ (การไปทำงาน) ของสาธารณรัฐเกาหล […]

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลามี […]

แรงงานข้ามชาติกับการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย

แรงงานข้ามชาติกับการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย

การคุ้มครองแรงงานเป็นหนึ่งในสี่รูปแบบหลักของการคุ้มครอง […]

ประสบการณ์ชีวิตของแรงงาน การเดินทางไปทำงานต่างประเทศของแรงงานหนุ่มสาวไทย

ประสบการณ์ชีวิตของแรงงาน การเดินทางไปทำงานต่างประเทศของแรงงานหนุ่มสาวไทย (ผีน้อย)

ประสบการณ์ชีวิตของแรงงานการเดินทางไปทำงานของพิม (ผีน้อย […]

แรงงานผิดกฎหมาย ผีน้อย

ปัญหาที่แรงงานไทย (ผีน้อย) มักประสบ การสอบภาษาเกาหลี ความล่าช้าในการเรียกตัว การเข้าไปทำงานในเกาหลีใต้แบบผิดกฎหมาย

นางณคประภา บำรุงสุข ฝ่ายพิจารณาการไปทำงานตามระบบ EPS สา […]

แรงงานผิดกฎหมาย ผีน้อย เกาหลีใต้

ระบบการอนุญาตจ้างงานสำหรับแรงงานต่างชาติ (EPS) ขั้นตอนการสมัครเข้าไปทำงานในระบบ EPS แรงงานเกาหลีและผลกระทบของแรงงานไทย (ผีน้อย) ผิดกฎหมายในสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

ระบบการอนุญาตจ้างงานสำหรับแรงงานต่างชาติ (EPS) แรงงานเก […]

1 2 3