ลักษณะของธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ลักษณะของธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ความหมายและนิยามของเฟซบุ๊ก (Facebook) อินสตาแกรม (Instagram) Shopee ตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ลักษณะของธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) คือ […]

พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์

พฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์

พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลที่เกี […]

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s)

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ปัจจัยของการตลาดอิเล็กทรอนิกส์

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ปัจจัยส่วนประสมทางการต […]

แนวคิดเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

แนวคิดเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พฤติกรรมผู้บริโภคต่อปัจจัยแบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี พฤติกรรมผู้บริโภคต่อปัจจัยองค์ประกอบเว็บไซต์ 7C’s

แนวคิดเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในปัจจุบันนี้ธุรกิ […]

แนวคิดและความหมายเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์

แนวคิดและความหมายเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์

ตลาดออนไลน์ (Online Marketing) คือ การทำการตลาดในสื่อออ […]

แนวคิดความหมายเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

แนวคิดและความหมายเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic commerce)

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic commerce) หรืออี – คอ […]

แนวคิดเกี่ยวกับสังคมออนไลน์ แอพพลิเคชั่นออนไลน์ Shopee Instagram PayPal

แนวคิดเกี่ยวกับสังคมออนไลน์ แอพพลิเคชั่นออนไลน์ Shopee Instagram PayPal LAZADA 7 – Catalog

แอพพลิเคชั่น Shopee หมายถึง ตลาดซื้อขายแบบโซเชียลที่มุ่ […]

แนวคิดเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

แนวคิดเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นการทำกิจกรรมการซื้อขาย และ […]