องค์ประกอบทางด้านประชากร

องค์ประกอบทางด้านประชากร

วิธีการที่ดีที่สุดในการวิเคราะห์ผู้รับสารที่ประกอบไปด้ว […]

1910.i039.021_journalistis reporters news media isometric (1)

องค์ประกอบของการสื่อสารการท่องเที่ยว

การสื่อสารการท่องเที่ยวมีองค์ประกอบ ดังนี้ ผู้ส่งสาร (S […]

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร

นิยามเกี่ยวกับการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร การรับรู้ หมายถึง […]

instagram-icons-3d-render (1)

แนวคิดเกี่ยวกับอินสตาแกรม (Instagram)

วรวิสุทธิ์ ภิญโญยาง (2556) กล่าวถึง อินสตาแกรม (Instagr […]

แนวคิดเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE)

แนวคิดเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE)

พรพิมล บูรณเบญญา และเพ็ญจิรา คันธวงศ์ (2557) กล่าวว่า แ […]

แนวคิดการตลาดแบบปากต่อปาก

แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบอกต่อ ปากต่อปาก พฤติกรรมการบอกต่อ การตลาดแบบไวรัล หรือการตลาดแบบปากต่อปากทางออนไลน์

นิยาม “การสื่อสารแบบบอกต่อ” “การสื่อสารแบบปากต่อปาก” กา […]