องค์ประกอบทางด้านประชากร

องค์ประกอบทางด้านประชากร

วิธีการที่ดีที่สุดในการวิเคราะห์ผู้รับสารที่ประกอบไปด้ว […]

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยประชากรศาสตร์ (3)

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค

ลักษณะประชากรศาสตร์ หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ใช […]

ปัจจัยประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค

ปัจจัยประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค

องค์ประกอบของประชากรศาสตร์ หมายถึง คุณลักษณะของประชากรใ […]

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม อาคารชุดของผู้บริโภค

ธนาวุฒิ เขียวรอด (2553) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการ […]

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยประชากรศาสตร์ (2)

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยประชากรศาสตร์ ปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ

กัลยกร หุนาปเทศ (2555) ศึกษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบ […]

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยประชากรศาสตร์ ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

ลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ ที่แต […]

ปัจจัยประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมกรตัดสินใจซื้อ

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยประชากรศาสตร์ ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินซื้อของผู้บริโภค

ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า อายุและระดับการศึกษาปริญญาโท ส่งผ […]

ปัจจัยประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผุ้บริโภค

ปัจจัยประชากรศาสตร์ ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะตัวของผู้บริโภคที […]

แนวคิดปัจจัยประชากรศาสตร์ ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยประชากรศาสตร์ ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

รายได้ หมายถึง ผลตอบแทนที่กิจการได้รับจากการขายสินค้าหร […]

1 2