ความเป็นมาและกำเนิดศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู คือ คำสั่งสอนของพระวิษณุเป็นเจ้า

ความเป็นมาและกำเนิดศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู คำสั่งสอนของพระวิษณุเจ้า

ในสมัยโบราณตั้งแต่แรกเริ่มศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู ได้เรียก […]

พระพรหม (1)

“พระพรหม” เทพผู้ให้กำเนิดทุกสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก พรหมเป็นหนึ่งในสาม “มหาเทพตรีมูรติ”

“พระพรหม” เทพผู้ให้กำเนิดทุกสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก พรหมเ […]

พระตรีมุรติเทพ (1)

พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ “พระตรีมูรตีเทพ” เทพเจ้าสูงสุดของศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู

“ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู” เกิดขึ้นในประเทศอินเดีย มีอายุเก […]