แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ตราสินค้าใหม่

แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ตราสินค้าใหม่

การรับรู้ตราสินค้าใหม่ (New Brand Perception: NBP) หมาย […]

การรับรู้คุณค่าตราสินค้า

แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่าตราสินค้า

การรับรู้คุณค่าตราสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (perceived […]

แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่าตราสินค้า และปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้า

แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่าตราสินค้า และปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้า

นิยาม “ตราสินค้า” ตราสินค้า ยี่ห้อ (Brand) หมายถึง ชื่อ […]