แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร

นิยามเกี่ยวกับการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร การรับรู้ หมายถึง […]

แนวคิดเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า (5)

แนวคิดเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า

นิยามเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า คุณค่า (Value) หมายถึง ผล […]

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (5)

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

นิยามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยส่วนประสมทางการ […]

นิยามเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตราสินค้า

นิยามเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตราสินค้า

นิยามเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตราสินค้า ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Br […]

แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ

แนวคิดเกี่ยวกับบริการ คุณภาพการบริการ และพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภค

นิยามเกี่ยวกับการบริการ กระบวนการบริการ (Process) หมายถ […]

แนวคิดเกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อตราสินค้า

แนวคิดเกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อตราสินค้า

ความภักดีต่อตราสินค้า หมายถึง ความพึงพอใจที่สม่ำเสมอจนก […]

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค

ฉัตรเมือง เผ่ามานะเจริญ (2562) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเ […]

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)

แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)

นิยามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ส่วนป […]

ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image)

แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image)

นิยามเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) ภาพลักษณ […]

แนวคิดเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า (4)

แนวคิดเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า

นิยามเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า ปิยะชาติ อิศรภักดี (2559) […]

1 2 90