พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ

ความหมายของพฤติกรรมการซื้อ

พฤติกรรมการซื้อ หมายถึง พฤติกรรมของผู้ซื้อหรือผู้บริโภคในการซื้อสินค้าสก๊อต เช่น เมื่อผู้ซื้อหรือผู้บริโภคมีความต้องการซื้อเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพครั้งใดก็จะตัดสินใจซื้อของตราสินค้าสก๊อต ก่อนตราสินค้าอื่น ๆ เพราะคิดว่า ตราสินค้าสก๊อตดีกว่าตราสินค้าอื่น[i]

พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า (Consumers’ Buying Behaviour of Facial Care Product) หมายถึง องค์ประกอบในการพิจารณาและตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าของผู้บริโภค ประกอบด้วย ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who) ผู้บริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy) ทำไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why does the consumer buy) ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ (Who participates in the buying) ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy) ผู้บริโภคซื้อที่ไหน (Where does the consumer buy) ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How does the consumer buy: Buying decision process)[ii]

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม

กฤษณะ กสิบุตร (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบว่า รายได้ต่อครัวเรือนที่แตกต่างกันส่งผลให้กระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแตกต่างกัน โดยกลุ่มที่มีรายได้ต่อครัวเรือนมากกว่า ให้ความสำคัญกับการตัดสินใจซื้อมากกว่ากลุ่มที่มีรายได้น้อยกว่า[iii]  

ชุติมาหวัง เบ็ญหมัด (2556) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า รายได้มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม กล่าวคือ กลุ่มที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท มีโอกาสตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมมากกว่ากลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท[iv]

ศศิณัชชา หอมคง (2556) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ วิสต้า การ์เด้น คอนโดมิเนียม พบว่า รายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาการตัดสินใจซื้อของกลุ่มตัวอย่าง[v]

อัชฌา ติโลกวิชัย (2557) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุนในกรุงเทพมหานคร พบว่า รายได้ต่อเดือนไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุน[vi]

ปริยวิศว์ ชูเชิด (2558) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยความสัมพันธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ พบว่า ตัวแปรด้านสถานที่ ไม่มีความสัมพันธ์การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์[vii]

ธนาวุฒิ เขียวรอด (2553) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมจากแบบแปลนและรูปแบบคอนโดมิเนียม โดยขนาดพื้นที่ใช้สอยของห้องมีความสำคัญมากที่สุด รองลงมา คือ มีการแบ่งพื้นที่ของห้องที่เหมาะสม[viii]

ธนาวุฒิ เขียวรอด (2553) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ขนาดพื้นที่ใช้สอยที่ต้องการตั้งแต่ง 31 – 50 ตารางเมตร และรองลงมา คือ 51 – 70 ตารางเมตร นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์โครงการฯ ที่กล่าวว่า เพื่อแสดงให้เห็นว่า แนวนโยบายของรัฐที่ให้การส่งเสริมการลงทุนทางด้านที่อยู่อาศัยประเภทที่อยู่อาศัยสำหรับผู้รายได้น้อยหรือปานกลางที่กำหนดราคาไว้ที่ 600,000 บาทนั้น ในข้อเท็จจริงก็ยังสามารถดำเนินการได้และเป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชาชน เหตุเพราะว่าราคาขายห้องชุดที่กำหนดดังกล่าวข้างต้นในปัจจุบันสอดคล้องกับขนาดของพื้นที่ขายขนาด 40 ตารางเมตร[ix]

ยศธนาตย์ ธนภัทรวรธันย์ (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในย่านถนนกรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมที่มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก คือ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด[x]


[i] พักต์รสุดา พัฒน์คุ้ม. (2560). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าสก็อต (SCOTCH). ภาคนิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลพระนคร.

[ii] ชัจจ์ชัย บุญฤดี. (2563). ส่วนประสมทางการตลาดและคุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าของผู้บริโภค. วิทยานิพนธ์ปริญญาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

[iii] กฤษณะ กสิบุตร. (2554). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

[iv] ชุติมา หวังเบ็ญหมัด. (2556). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ คอนโดมิเนียม ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, สงขลา.

[v] ศศิณัชชา หอมคง. (2556). ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีควมสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อวิสต้า การ์เด้น คอนโดมิเนียม. ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

[vi] อัชฌา ติโลกวิชัย. (2557). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุนในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด.

[vii]ปริยวิศว์ ชูเชิด. (2558). ปัจจัยความสัมพันธ่สวนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์. ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์.

[viii]ธนาวุฒิ เขียวรอด. (2553). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

[ix]ธนาวุฒิ เขียวรอด. (2553). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

[x]ยศธนาตย์ ธนภัทรวรธันย์. (2554). ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในย่านถนนกรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

One Comment

  1. adjarabet slot

    Waiting for news

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *