แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการคัดเลือกแนวทางปฏิบัติจากทางเลือกต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ซึ่งจัดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแก้ไขปัญหา[i]

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ หมายถึง การกระทำของผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกระชับสัดส่วน Wealthy ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้[ii]

 1. ความถี่ในการซื้อ หมายถึง ความบ่อยในการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกระชับสัดส่วน Wealthy ต่อเดือน
 2. ปริมาณการซื้อ หมายถึง ปริมาณในการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกระชับสัดส่วน Wealthy ต่อครั้ง
 3. ผู้มีอิทธิพลต่อการซื้อ หมายถึง บุคคลที่มีส่วนในการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมกระชับสัดส่วน Wealthy
 4. สถานที่ที่ซื้อ หมายถึง สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกระชับสัดส่วน Wealthy
 5. เหตุผลในการเลือกซื้อ หมายถึง สาเหตุที่ทำให้ผู้บริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกระชับสัดส่วน Wealthy

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ หมายถึง ปัจจัยต่าง ๆ ที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ที่ชอบ สถานที่ซื้อเบเกอรี่ เหตุผลที่เลือกซื้อเบเกอรี่ บุคคลที่มีอิทธิพลในการซื้อเบเกอรี่ จำนวนครั้งที่ซื้อเบเกอรี่ ค่าใช้จ่ายในการซื้อเบเกอรี่ เวลาที่ซื้อเบเกอรี่[iii]

พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีเครื่องเชื่อมโลหะเป็นจำนวนมากกว่า 4 เครื่องขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 80 โดยส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อเครื่องเชื่อมโลหะประเภท MIG/MAG (Robotic) คิดเป็นร้อยละ 40 และตราสินค้าเครื่องเชื่อมโลหะที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซื้อครั้งล่าสุด คือ Yaskawa คิดเป็นร้อยละ 30 ทั้งนี้นิยมซื้อเครื่องเชื่อมโลหะผ่านร้านค้าที่จำหน่ายเฉพาะเครื่องเชื่อมโลหะมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45 จากชำระเงินด้วยเงินสดหรือการโอน คิดเป็นร้อยละ 45 นอกจากนี้ เหตุผลในการตัดสินใจซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ และสิ่งที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ พบว่า เหตุผลที่ตัดสินใจซื้อเครื่องเชื่อมโลหะดังกล่าว 3 อันดับแรก คือ สินค้ามีคุณภาพดี สินค้ามีราคาถูก และตราสินค้ามีชื่อเสียง โดยคิดเป็นร้อยละ 41 28 และ 12 ตามลำดับ และสิ่งที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ 3 อันดับแรก คือ เจ้าของร้านค้า/พนักงานขาย/ช่างติดตั้ง สื่อออนไลน์ และพรีเซ็นเตอร์ หรือบุคคลที่มีชื่อเสียง คิดเป็นร้อยละ 39 21 และ 11 ตามลำดับ[iv]

สิริภา กิจประพฤทธิ์กุล (2556) กล่าวว่า พฤติกรรมการเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศเกาหลีของนักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 18 – 25 ปี มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ระดับ 20,001 – 30,000 บาท นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวโดยวิธีไปด้วยตนเองมากที่สุด บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยมากที่สุด คือ ครอบครัว ส่วนใหญ่เดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศเกาหลีเป็นครั้งแรก ใช้เวลาในการเดินทางท่องเที่ยว 3 – 5 วัน[v]

ฉัตรนภา สุขใจ (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางของผู้หญิงในกรุงเทพมหานคร[vi] พบว่า

 1. เหตุผลในการใช้ของผู้บริโภคที่แตกต่างกันมีกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางแตกต่างกัน ซึ่งยอมรับสมมติฐาน
 2. สถานที่ที่นิยมไปซื้อของผู้บริโภคที่แตกต่างกันมีกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางแตกต่างกัน ซึ่งยอมรับสมมติฐาน
 3. อิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้หญิงที่แตกต่างกันมีกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางแตกต่างกัน ซึ่งยอมรับสมมติฐาน

ภานินี คงศรี (2555) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับผู้ชาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุระหว่าง 15 – 45 ปี พบว่า

 1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ปัญหา คือ ระดับการศึกษา ช่องทางการจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด
 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแสวงหาข้อมูล คือ ระดับการศึกษาผลิตภัณฑ์
 3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมต่อการประเมินทางเลือก คือ รายได้ สถานภาพ ราคา และช่องทางการจัดจำหน่าย
 4. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมหลังการซื้อ คือ สถานภาพ และผลิตภัณฑ์
 5. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ คือ ผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมการตลาด[vii]

ปัญหาในการซื้อสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอปพลิเคชั่นอินสตาแกรม คือ การที่สินค้าหมดสต็อกที่มักเกิดขึ้นกับร้านที่มีลูกค้าซื้อมาก และทำการสต็อกสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันที่ต้องการความรวดเร็ว ไม่ชอบรอ ดังนั้น จึงต้องมีการคำนวณสินค้าคงเหลือ เพื่อวางแผนการสต็อกสินค้าในรอบต่อไป และป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคไปซื้อกับร้านอื่น ๆ ที่เป็นคู่แข่ง หรือหากมีกรณีที่สต็อกสินค้าไม่ทันจริง ๆ ก็สามารถทำการตลาดแบบพรีออเดอร์ หรือให้ลูกค้าสั่งจองล่วงหน้าได้ โดยใช้โปรโมชั่นร่วมด้วย เช่น หากสั่งจองสินค้าล่วงหน้าจะได้ส่วนลด หรือมีของแถมที่มีความพิเศษหาได้เฉพาะที่ร้านของเราเท่านั้นให้ด้วย วิธีนี้เป็นการชดเชยเวลาที่ลูกค้าต้องรอสินค้านาน และทำให้ลูกค้าไม่ไปซื้อสินค้าของคู่แข่งได้[viii]


[i] ศศิธร บุญชุม. (2557). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อท่อไอเสียดัดแปลงสำหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในจังหวัดลำปาง กรณีศึกษาร้านหนึ่งโมดิฟาย. ภาคนิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเนชั่น.

[ii] สุกัญญา เรียงเครือ. (2554). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกระชับสัดส่วน Wealthy ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดปทุมธานี. ภาคนิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

[iii] กฤษณ์ เถียนมิตรภาพ. (2550). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าที่มีต่อร้านธารินีเบเกอรี่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. ภาคนิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

[iv] ศรัณยู ชุติมาศ และอัศวิน ปสุธรรม. (2563). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ. การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา, ครั้งที่ 15, ปีการศึกษา 2563.

[v] สิริภา กิจประพฤทธิ์กุล. (2556). ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ทัศนคติ และแรงจูงใจในการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศเกาหลีของนักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร. การศึกษาเฉพาะบุคคลปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

[vi] ฉัตรนภา สุขใจ. (2554). ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางของผู้หญิงในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

[vii] ภานินี คงศรี. (2555). ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับผู้ชายในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

[viii] นิรากร คำจันทร์.  (2564). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผู้หญิงของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ผ่านแอปพลิเคชั่นอินสตาแกรมในประเทศไทย. ภาคนิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *