“องค์พระศิวะมหาเทพ” ศิวลึงค์ คืออะไร

“องค์พระศิวะมหาเทพ” ศิวลึงค์ คืออะไร

“ศิวลึงค์ คือ สัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะ เทพเจ้าสูงสุดในศา […]

พระศิวะในคัมภีร์พระเวท

พระรุทรหรือพระศิวะในคัมภีร์พระเวท พระศิวะในการรับรู้ของอินเดียโบราณก่อนคัมภีร์พระเวท

จากหลักฐานในยุคอินเดียโบราณ โดยเฉพาะที่บริเวณลุ่มน้ำสิน […]

คัมภีร์ผีและเทวดา “นาม” “รูป” ของศาสนา

คัมภีร์ผีและเทวดา “นาม” “รูป” ของศาสนา

พุทธศาสนาได้เกิดขึ้นท่ามกลางความหลากหลายของศาสนาพราหมณ์ […]

ความเป็นมาและกำเนิดศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู คือ คำสั่งสอนของพระวิษณุเป็นเจ้า

ความเป็นมาและกำเนิดศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู คำสั่งสอนของพระวิษณุเจ้า

ในสมัยโบราณตั้งแต่แรกเริ่มศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู ได้เรียก […]

พระพรหม ตามคติความเชื่อในพระพุทธศาสนา (1)

“พระพรหม” ตามคติความเชื่อในพระพุทธศาสนา

“พระพรหม” ในพุทธศาสนาเถรวาทและศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู เป็น […]

พระตรีมุรติเทพ (1)

พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ “พระตรีมูรตีเทพ” เทพเจ้าสูงสุดของศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู

“ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู” เกิดขึ้นในประเทศอินเดีย มีอายุเก […]

“ปุราณะ คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์” ของชาวฮินดู

“ปุราณะ คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์” ของชาวฮินดู

ดินแดน “อินเดีย” อันเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณที่สำคัญในซีก […]