คัมภีร์ปุราณะ “ตรีมูรติ” เทพเจ้าคือความปรารถนา

คัมภีร์ปุราณะ : “ตรีมูรติ” เทพเจ้าคือความปรารถนา พระพรหม – ผู้สร้าง พระวิษณุ หรือพระนารายณ์ – ผู้รักษา และพระศิวะหรือพระอิศวร – ผู้ทำลาย เป็นสามมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่

หากไล่เรียงตามภูมิศาสตร์ความเชื่อของอารยธรรมอินเดีย นับ […]

ความเป็นมาและกำเนิดศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู คือ คำสั่งสอนของพระวิษณุเป็นเจ้า

ความเป็นมาและกำเนิดศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู คำสั่งสอนของพระวิษณุเจ้า

ในสมัยโบราณตั้งแต่แรกเริ่มศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู ได้เรียก […]

พระตรีมุรติเทพ (1)

“ตรีมูรติ” “พระตรีมูรติเทพ” เทพเจ้าที่สำคัญในศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู

“ตรีมูรติ” “พระตรีมูรติเทพ” เป็นเทพเจ้าที่สำคัญในศาสนาพ […]

พระตรีมุรติเทพ (1)

พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ “พระตรีมูรตีเทพ” เทพเจ้าสูงสุดของศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู

“ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู” เกิดขึ้นในประเทศอินเดีย มีอายุเก […]