แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร

นิยามเกี่ยวกับการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร การรับรู้ หมายถึง […]

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (5)

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

นิยามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยส่วนประสมทางการ […]

แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ

แนวคิดเกี่ยวกับบริการ คุณภาพการบริการ และพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภค

นิยามเกี่ยวกับการบริการ กระบวนการบริการ (Process) หมายถ […]

แนวคิดเกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อตราสินค้า

แนวคิดเกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อตราสินค้า

ความภักดีต่อตราสินค้า หมายถึง ความพึงพอใจที่สม่ำเสมอจนก […]

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค

ฉัตรเมือง เผ่ามานะเจริญ (2562) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเ […]

การรับรู้คุณค่าตราสินค้า

แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่าตราสินค้า

การรับรู้คุณค่าตราสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (perceived […]

แนวคิดเกี่ยวพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค พฤติกรรมผู้บ […]

แนวคิดปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ปัจจัยที่เป็นตัวแปรต้ […]

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยประชากรศาสตร์ (3)

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค

ลักษณะประชากรศาสตร์ หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ใช […]

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค

การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการคัดเลือกแนวทางปฏิบัติจากทา […]

1 2 8