สินเชื่อสำหรับร้านค้าออนไลน์ พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์

สินเชื่อ SME Freedom เป็นสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SME ที่มีรายได้ต่อปีไม่ถึง 500 ล้านบาท ซึ่งผู้ประกอบการ SME นี้ รวมถึงร้านค้าต่าง ๆ ที่มีสถานที่ตั้งเป็นหลักแหล่ง แต่ไม่รวมร้านค้าประเภทแผงลอย และร้านค้าในตลาดต่าง ๆ

ร้านค้าที่จะสามารถยื่นกู้ได้นั้น จะต้องจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ถูกต้อง โดยที่ผู้ประกอบการต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มประกอบกิจการ โดยผู้ประกอบพาณิชยกิจที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครยื่นขอได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร และที่ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตทุกแห่ง สำหรับผู้ประกอบพาณิชยกิจที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่ของเขตนั้น สำหรับในส่วนภูมิภาค ผู้ประกอบพาณิชยกิจยื่นขอได้ที่เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมืองพัทยา สำหรับผู้ประกอบพาณิชยกิจที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมืองพัทยา (แล้วแต่กรณี) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนกำกับดูแลการจดทะเบียนพาณิชย์และภูมิภาค กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด

คุณสมบัติในการยื่นขอสินเชื่อ

คุณสมบัติของผู้ประกอบการ SME ที่จะยื่นขอสินเชื่อ SME นั้น ยังมีระยะเวลาในการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ ต้องมีระยะเวลาไม่น้อย 3 ปี หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ต้องมีประสบการณ์มาไม่น้อยกว่า 3 ปี (โดยดูจากหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์)

คุณสมบัติของผู้ยื่นกู้จะต้องมีสัญชาติไทย และมีอายุตั้งแต่ 25 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี และเมื่อรวมระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้แล้ว จะต้องไม่เกิน 70 ปี และในนามนิติบุคคล (บริษัท) คุณสมบัติของกรรมการนั้น จะต้องมีอายุในการเป็นกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 ปี (โดยดูจากหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ การเข้าเป็นหุ้นส่วนบริษัท) ทั้งนี้ กรรมการก็จะต้องมีอายุตั้งแต่ 25 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี เช่นเดียวกัน

ด้านสถานที่ประกอบการที่เป็นหลักแหล่ง

ผู้ประกอบการ SME ที่จะยื่นขอสินเชื่อ SME นั้น จะต้องมีสถานที่ประกอบการที่เป็นหลักแหล่ง (แต่จะไม่รวมถึงร้านค้า ประเภทแผงลอย และตลาด) โดยคำว่า หลักแหล่งนั้น คือ มีสถานที่ตั้งที่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่มีการเคลื่อนย้าย เหมือนแผงลอย โดยสถานประกอบการนี้ รวมถึง โกดัง สถานที่เก็บสินค้า (ร้านค้าออนไลน์) สถานที่ขายสินค้า สถานที่ตั้งบริษัท สถานที่ประกอบอาหาร หรือโรงงาน และสถานที่ผู้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อ SME นั้น จะต้องไม่อยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัด ยะลา นราธิวาส และปัตตานี

การเดินบัญชีธนาคาร

ผู้ประกอบการ SME ที่จะยื่นขอสินเชื่อ SME นั้น จะต้องมีการเดินบัญชีอย่างต่อเนื่อง ควรจะให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นโอนเงิน ชำระเงินด้วยคิวอาร์โค๊ต ถ้าหากรับชำระเงินเป็นเงินสด ควรนำเงินเข้าบัญชีในทุก ๆ วัน เพื่อเป็นการแสดงยอดขายประจำวัน

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า ร้านค้าออนไลน์ ร้านค้าขายปลีกขายส่ง พ่อค้าแม่ค้า ดำเนินการตามที่กล่าวมานี้ ก็จะสามารถยื่นขอสินเชื่อ SME ได้ โดยต้องมีเอกสารหลักประกอบการพิจารณาขอสินเชื่อ SME ตามที่กล่าวมา คือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ 2. เอกสารผู้ประกอบการขอสินเชื่อ ประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียน หากมีการเปลี่ยนชื่อนามสกุล ต้องมีเอกสารใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลประกอบด้วย และหากมีคู่สมรส ต้องมีเอกสารของคู่สมรส และหนังสือจดทะเบียนสมรส หรือหากมีการหย่าร้าง ก็ต้องมีใบหย่าประกอบด้วย และ 3. สำเนาการเดินบัญชีย้อนหลัง 1 ปี

นอกจากเอกสารประกอบต่าง ๆ เหล่านี้แล้ว สิ่งสำคัญในการพิจารณาขอสินเชื่อ ก็คือ “เครดิตบูโร” ของผู้ประกอบการด้วย ดังนั้น ผู้ประกอบการควรมีพฤติกรรมการผ่อนชำระหนี้ที่ดีด้วย หากท่านมีความสนใจขอสินเชื่อ ติดต่อสอบถามได้ที่ นวพร เอี่ยมธีระกุล ผู้แทนการตลาดเพื่อธนาคารเกียรตินาคินภัทร โทร 0635963365 ทั้งนี้ เงื่อนไขในการอนุมัติสินเชื่อ และค่าธรรมเนียมในการขอสินเชื่อต่าง ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *