ความเชื่อเรื่องศาสตร์ฮวงจุ้ยกับการบริหารจัดการองค์การ

ทัศนคติที่มีต่อเรื่อง “ฮวงจุ้ย” ที่สามารถสนับสนุนและส่งเสริมให้การบริหารจัดการองค์กร ประสบความสำเร็จได้ มีดังนี้

  1. ด้านการยอมรับและเชื่อในศาสตร์ฮวงจุ้ย ประกอบด้วย การประยุกต์ใช้กับการดำเนินธุรกิจ การเลือกทำเลที่ตั้ง การคัดสรรบุคคล การสร้างสังคมที่สงบสุข การสร้างการรับรู้ดีชั่ว การสร้างชีวิตครอบครัวมีความสุข การเข้าใจและไม่ฝืนธรรมชาติ การสร้างพลังและความมั่นใจ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้กับการดำเนินธุรกิจ การเลือกทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมและส่งเสริมการทำธุรกิจ รวมไปถึงการคัดสรรบุคคลที่ดี มีคุณภาพเข้ามาทำงานในองค์กร ในขณะเดียวกันก็สามารถนำไปใช้ในการสร้างการรับรู้ดีชั่วให้กับคนในองค์กรและการสร้างพลังและความมั่นใจในตัวของคนในองค์กร
  2. ด้านกฎธรรมชาติ ประกอบด้วย การประยุกต์ใช้กับการทำธุรกิจ ความสอดคล้องกับธรรมชาติ ความสมดุล ความเจริญเติบโต หลักหยินหยาง การวางตำแหน่งที่ถูกต้องแห่งธรรมะ การสร้างความเชื่อมั่นและหลักจิตวิทยา ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้กับการทำธุรกิจ สอดคล้องและกลมกลืนเข้ากับธรรมชาติ โดยสามารถใช้กฎแห่งธรรมชาติเพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้กับธุรกิจตามหลักหยินและหยางที่มีความสมดุล
  3. ด้านความมีเหตุผล ประกอบด้วย การประยุกต์ใช้กับการลงทุน การสร้างมั่นใจ การบริหารบุคคล การกำหนดทิศทางและทำเลที่ตั้งสิ่งปลูกสร้าง กับการเจรจาการค้าการขาย ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้กับการลงทุนในธุรกิจ รวมถึงการกำหนดทิศทางและทำเลที่ตั้งสิ่งปลูกสร้างในธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและการสร้างความมั่นใจในการเจรจาการค้าการขายและทำให้ธุรกิจสามารถที่จะไปรอดได้

ความเชื่อเรื่อง “ฮวงจุ้ย” ที่สามารถสนับสนุนและส่งเสริมให้การบริหารจัดการองค์กรประสบความสำเร็จได้ มีดังนี้

  1. ด้านความเชื่อในโชคชะตาชีวิต ประกอบด้วย การวางแผนกิจการ การทำงาน การดำเนินชีวิตและครอบครัว การเลือกทำเลที่อยู่อาศัย การบริหารบุคคล สามารถประยุกต์ใช้กับการวางแผนกิจการ การเลือกทำเลที่ตั้ง การทำงานและการดำเนินชีวิตและครอบครัว รวมถึงการบริหารบุคคลได้
  2. ด้านความเชื่อในทิศและทำเลที่ตั้ง ประกอบด้วย การเลือกสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง การเลือกสุสาน การปรับการอยู่อาศัย การใช้สิ่งของการจัดพื้นที่ให้เหมาะสมกับการทำธุรกิจการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและอาคารสำนักงาน สามารถประยุกต์ใช้กับการเลือกสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง การเลือกสถานที่ในการสร้างสุสาน การปรับการอยู่อาศัยให้เข้ากับธรรมชาติและสมดุลการใช้สิ่งของแก้ปัญหา
  3. ความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ย ด้านความเชื่อในธาตุทั้ง 5 ได้แก่ ธาตุน้ำ ธาตุไม้ ธาตุไฟ ธาตุดิน และธาตุทองหรือธาตุโลหะ ที่ประกอบด้วย การเลือกลงทุนในธุรกิจ การเลือกทิศและทำเลที่ตั้ง การวินิจฉัยโรค ความสมดุลของหยินและหยาง การคัดเลือกบุคคล
  4. ด้านความเชื่อในปัญญาของมนุษย์ ประกอบด้วย การดูโหง้วเฮ้ง การคัดเลือกคนทำงาน การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน การสร้างความมั่นใจ การสร้างความก้าวหน้าในอาชีพการงาน สามารถประยุกต์ใช้กับการดูโหงวเฮ้งของคน การคัดเลือกคนทำงานในองค์กรในตำแหน่งสำคัญ ๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับองค์กรได้
  5. ด้านความเชื่อทางไสยศาสตร์ ประกอบด้วย การทำความดี ละเว้นความชั่ว สร้างภาพลักษณ์องค์กร สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ สร้างความมั่นใจให้คู่ สามารถประยุกต์ใช้กับการทำความดี ละเว้นความชั่ว การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
  6. ด้านความเชื่อทำให้เกิดพลังและฤทธิ์ทางใจ ประกอบด้วย การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน การสร้างความเชื่อมั่นกับลูกค้า และคู่ค้าทางธุรกิจ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การใฝ่หาความก้าวหน้าในชีวิตการงานและครอบครัว สามารถประยุกต์ใช้กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้างแรงจูงใจในการทำงานและเกิดก้าวหน้าในชีวิตการงานและครอบครัว อีกทั้งยังช่วยสร้างหลักประกันและความเชื่อมั่นกับลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจได้ด้วย

ที่มาบทความ ปุณณ์ณฤณัฏฐ์ ดีจริงตระกูล และดร. ธัศฐ์ชาพัฒน์ ยุกตานนท์. ความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยกับการบริหารจัดการองค์กร กรณีศึกษา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี ที เค พริ้นท์ติ้ง. ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *